ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ

ಟಿ. ಥಿಯಾಗು ಅವರು ಡಾ.ಸಿ.ಕೆ.ಕಂಬ್ಲೇ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಸಾದರಪಡಿಸಿದ  ‘Studies on Trait Specific Characters among Selected Silkworm (Bombyx mori L) Genetic Resources and their Association through SSR Markers’ ಎಂಬ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು  Biotechnology ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿಗಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: