ಮೈಸೂರುಸಿಟಿ ವಿಶೇಷ

ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೂರವಾಣಿ ವಿವರ

ಕ್ರ.    ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರುಹುದ್ದೆಇಂಟರ್ ಕಾಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1ಜಿ.ಜಗದೀಶಆಯುಕ್ತರು23124188037848812344
2ಎನ್.ರಾಜುಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು2029449068570
3ಸಿ.ರಾಜುಉಪ ಆಯುಕ್ತರು(ಆಡಳಿತ)2049731940750
4ಟಿ.ಬಿ.ಕುಮಾರ ನಾಯಕ್ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು(ಕಂದಾಯ)2479902638486
5ಬಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್‍ಬಾಬುಉಪ ಆಯುಕ್ತರು(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)23024188289448144611
6ಡಾ|| ಹೆಚ್.ರಾಮಚಂದ್ರಪಾಲಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ9035040790
7ಡಾ|| ಡಿ.ಜಿ. ನಾಗರಾಜುಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ9481820856
8ಡಾ|| ಜಹನಾರಾ ತಬ್‍ಸುಮ್ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ9972847104
9ಎಂ.ವಿ.ಸುಧಾಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ2539731861098
10ಜಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ನಗರ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ9972552792
11ಡಿ.ಒ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ7676655557
12ಎಂ ಎಸ್ ಪದ್ಮಿನಿಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ9886862000
13ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ಕಾ.ಇಂ(ಸಿವಿಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ)9448072287
14ಎಂ.ಜಿ.ನಾಗರಾಜುಕಾ.ಇಂ(ಸಿವಿಲ್ ಪೂರ್ವ)2089483246576
15ಎಲ್.ಎನ್.ಆನಂದ್ಕಾ.ಇಂ(ವಾವಿನೀಸ)24188498867034864
16ಹೆಚ್.ಸಿ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕಾ.ಇಂ(ಒಳಚರಂಡಿ)24141059448560849
17ಸುರೇಶ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಕಾ.ಇಂ(ವಿದ್ಯುತ್)24188739448057022
18ಡಾ|| ಎಸ್.ಸಿ.ಸುರೇಶ್ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ2259448045604
19ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು-1 (ವಾ.ನಂ. 1,2,3,4,5,6)24188259448345341
20ಟಿ.ಜವರೇಗೌಡವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು-2 (ವಾ.ನಂ. 7,8,9,10,11,12,13,14)24188219448877999
21ಕೆ.ಗೋವಿಂದಪ್ಪ (ಪ್ರಬಾರ)ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು-3 (ವಾ.ನಂ.15,16,17,18,19,20,21,22,24)23401199591139767
22ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು-4 (ವಾ.ನಂ. 23,30,31,32,33)24188319731946699
23ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜುವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು-5 (ವಾ.ನಂ. 25,26,27,28,29)24139389845144869
24ಎ.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರಪ್ಪವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು-6 (ವಾ.ನಂ. 34,35,36,37,38)24188229448601981
25ಮಹೇಶ್ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು-7 (ವಾ.ನಂ.39,40,41,42,43,44,45,64)24188239845731414
26ಬಿ ಎನ್ ವೀಣಾವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು-8 (ವಾ.ನಂ. 46,47,48,49,50,51,52,53,54)24578419901669409
27ಪುಟ್ಟಶೇಷಗಿರಿವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು-9 (ವಾ.ನಂ.55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65)24188249019481148
28ರುದ್ರೇಶ್‍ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಪಿಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ-18971178797
29ಕೆ.ಕೆ.ರಘುಪತಿಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ-28050614098
30ಕೆ.ಗೋವಿಂದಪ್ಪಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ-39448476691
31ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯಕ್ ಹೆಚ್ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ-49448307143
32ವೀರೇಶ್ ಎಸ್ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ-59986659821
33ಜಗದೀಶ್ ಕೆ.ಎನ್ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ-69448060395
34ಎಂ.ಸಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ-78095336796
35ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ-87892481685
36ನಿಂಗಶೆಟ್ಟಿಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ-99448601994
37ವಿ.ಸುನಿಲ್ ಬಾಬುಸ ಕಾ ಅ (ವಾಹನ)9845267307

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: