ಅಂಕಣಗಳು

  • ಮೃಗಾಲಯದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ

    ಮೈಸೂರು,ಮಾ 1:- ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅವರು 50,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ “ಚಿರತೆ”ಯನ್ನು 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ದತ್ತು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.…

    Read More »
error: