ಬನ್ನಿಮಂಟಪ

  • ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಬಳಿ ನೀರು ಪೋಲು

    ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ತೀವ್ರವಾದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೊಳವೆಯು ಹೊಡೆದು ನೀರು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೂರು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ…

    Read More »
error: